WYPRAWKA SZKOLNA 2015

Opublikowano: środa, 09, wrzesień 2015

Wójt Gminy Michałów zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 938) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych informuje, że uruchomiony został Rządowy program pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna”.

Podstawa prawna:  

- Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 938),

- Zarządzenie Nr O.37.2015 Wójta Gminy Michałów z dnia 20.08.2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”.

Wybrane cele programu w zakresie dofinansowania zakupu podręczników:

1) wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę:

- w klasach III szkoły podstawowej,

2) wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących w roku szkolnym 2015/2016 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży (klasy III,V,VI szkoły podstawowej i kl. II-III gimnazjum).

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech wymienionych kryteriów:

1) kryterium dochodowe (574,00 zł na osobę), o którym mowa w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w wysokości obowiązującej w dniu wejścia w życie rozporządzenia– dla uczniów klasy III SP;

2) w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie, zdarzenia losowe, sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe), pomoc może być udzielona uczniom klas III  pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe (574,00 zł na osobę), o którym mowa w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizującym w roku szkolnym 2015/2016 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży – z wyjątkiem klasy I,II,IV SP (poza kryterium dochodowym).

W przypadku, kiedy uczeń spełnia więcej niż jedno z powyższych kryteriów do objęcia pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników - decyzję w sprawie jego wyboru pozostawia się rodzicowi (prawnemu opiekunowi, rodzicowi zastępczemu) ucznia.

 

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:

 

do kwoty 225 zł

- dla uczniów klas III szkół podstawowych;

- dla uczniów klas III szkół podstawowych

a)     słabowidzących,

b)    niesłyszących

c)     słabosłyszących

d)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

e)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera,

g)    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f;

 którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego,

do kwoty 325 zł

- dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych

a)     słabowidzących,

b)    niesłyszących

c)     słabosłyszących

d)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

e)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera,

g)    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f.;

którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego,

do kwoty 350 zł

- dla uczniów klas II i III gimnazjum,

a)     słabowidzących,

b)    niesłyszących

c)     słabosłyszących

d)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

e)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera,

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f;

którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego.

Sposób ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych:

1. Rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy) ucznia pobierają wniosek o dofinansowanie podręczników w szkole. Po jego wypełnieniu składają go do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016, w terminie do 10 września 2015 r.

2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej.

- dofinansowanie zakupu podręczników przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku; np. jeżeli rodzic składa wniosek w miesiącu wrześniu przedstawia dochody rodziny za miesiąc sierpień;

- w celu ubiegania się o przyznanie dofinansowania niezbędne jest przedstawienie wszystkich dochodów osiąganych przez członków rodziny; należy pamiętać, że dochodem w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej są np. świadczenia rodzinne, alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, alimenty płacone zgodnie z wyrokiem; w przypadku kiedy członek naszej rodziny płaci alimenty na osobę z poza rodziny to płaconą kwotę alimentów odejmujemy od dochodu rodziny.

- obliczenie dochodów rodziny odbywa się na podstawie ustawy o pomocy społecznej zgodnie, z którą ,,Rodzinę tworzą osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące".

- możliwe jest przyznanie dofinansowania na zakup podręczników również w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego jeżeli spełniona jest jedna z poniższych przesłanek: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochroną uzupełniającą, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Należy pamiętać, że w tym przypadku do wniosku musi być dołączone uzasadnienie;

- dofinansowaniem przy przekroczeniu dochodu nie może być objęte więcej niż 5% ogólnej liczby uczniów w klasach  III szkół podstawowych w gminie Michałów

- w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyprawkę szkolną przyznaje się niezależnie od dochodów po przedstawieniu kserokopii przedmiotowego orzeczenia.

3. Rodzice ucznia lub prawni opiekunowie przedkładają dyrektorowi szkoły dowód zakupu podręczników (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników bądź też potwierdzenie zakupu – w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów), następnie dyrektor na jego podstawie zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości takiej, jak podano wyżej.

W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015  roku – Wyprawka szkolna”.

Odsłony: 3249

Licznik odwiedzin : 10721